Adresă

Str.Sporturilor nr.10, bl.17, sc.B, et.3, ap.13, Sfantu Gheorghe, Judetul Covasna

Telefon

Telefon

Email

Cazare

Date bancare

Asociatia Chinologica COVASNA

CIF 33016968

CONT RON - RO66BTRLRONCRT0243968601

CONT EURO: RO16BTRLEURCRT0243968601

SWIFT: BTRLRO22

Asociația Chinologică Covasna

Statutul

REZUMAT

CAPITOLUL I. CONSTITUIREA ŞI DENUMIREA ASOCIATIEI

Am hotărât sa înfiinţăm o asociaţie în scopul îndeplinirii unui interes local patrimonial constând în urmărirea,coordonarea din punct de vedere organizatoric a evoluţiei raselor canine recunoscute de Federaţia Internaţională (F.C.I.),omologate sau în curs de omologare în aşa fel încât să se asigure perpetuarea raselor, îmbunătăţirea bagajului genetic al acestora şi conservarea aptitudinilor specifice, în conformitate cu normele A.Ch.R. şi F.C.I.

Asociaţia Chinologică Covasna este membră a Asociaţiei Chinologice Române si Federaţiei Chinologice Internaţionale ale căror statute,regulamente se obligă să le respecte.

Art.1. Denumirea asociaţiei

1.1.Denumirea asociaţiei este Asociația Chinologică Covasna, conform disponibilităţii denumirii asociaţiei nr.131073, eliberată de Ministerul Justiţiei la data de 24.12.2013.

Art.2. Sediul asociaţiei

2.1. Sediul asociaţiei este în Mun.Sfăntu Gheorghe jud.Covasna, str.Sporturilor nr.10, bl.17, sc.B, ap.13, cod:520081 .

2.2. Sediul asociaţiei poate fi mutat în baza Hotărarii Adunării Generale a asociaţiilor.

Art.3. Durata de funcţionare a asociaţiei

3.1. Asociaţia se constituie pe o durată de funcţionare pe termen nedeterminat.

Art.4. Patrimoniul iniţial al asociaţiei

4.1. Patrimoniul iniţial al asociaţiei este de 900 lei, vărsat în totalitate la data constituirii asociaţiei.

4.2. Patrimoniul iniţial al asociaţiei poate fi completat cu venituri obţinute de asociaţie.

4.3. Veniturile obţinute de asociaţie pot proveni din:

a) aporturile, în numerar sau în natură ale membrilor, ulterioare înfiinţării asociaţiei;

b) cotizaţiile membrilor, periodice sau ocazionale;

c) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile,în condiţii legale;

d) dividendele societăţiilor comerciale ce pot fi înfiinţate de asociaţie;

e) venituri realizate din activităţi economice directe realizate de asociaţie;

f) donaţii,sponsorizări sau legate;

g) resurse ce pot fi obţinute de asociaţie de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;

h) alte venituri prevăzute de lege.

CAPITOLUL II. SCOPUL şi OBIECTIVELE

Art.5. (1) Scopul principal al A.Ch.Covasna constă în urmărirea şi coordonarea din punct de vedere organizatoric a evoluţiei raselor canine recunoscute de Federaţia Internaţională (F.C.I.),omologate sau în curs de omologare în aşa fel încât să se asigure perpetuarea raselor, îmbunătăţirea bagajului genetic al acestora şi conservarea aptitudinilor specifice, în conformitate cu normele A.Ch.R. şi F.C.I.

Art.6. Obiectul de activitate al A.Ch.Covasna constă în:

a) organizarea,coordonarea,îndrumarea şi controlul activităţii chinologice a membrilor săi;

b) difuzarea şi publicarea standardelor oficiale ale raselor,omologate sau în curs de omologare de către F.C.I.;

c) organizarea prezentărilor,expoziţiilor şi concursurilor de frumuseţe sau aptitudini;

d) verifică corectitudinea datelor înscrise in Declaraţiile de montă şi fătare pentru Cartea de Origine Română (C.O.R.);

e) oferă asistenţă şi consiliere de specialitate,în măsura posibilităţiilor;

f) activităţi de popularizare a raselor canine;

g) activităţi de educare, conştientizare şi informare a membrilor săi, dar şi a populaţiei, cu accent pe formarea tinerei generaţii, în direcţia cunoaşterii, justei aprecieri, responsabilităţi, întelegerii, unei mai bune toleranţe şi a ataşamentului faţă de exemplarele canine;

h) implicarea activă în creşterea toleranţei şi a încurajării acceptanţei faţă de exemplarele canine;

i) stabilirea de relaţii de colaborare cu alte asociaţii sau cluburi cu profil chinologic şi nu numai;

j) implicarea în atragerea de fonduri destinate bunei desfăşurare a activităţii chinologice;

k) publicarea şi difuzarea de matetriale de promovare, conştientizare şi educare pe teme de chinologie;

l) participarea la luarea deciziilor pe plan naţional şi local în interesul domeniului chinologic;

m) stimularea activităţii membrilor prin atribuirea de premii, recompense sau titluri onorifice;

n) alte activiţăţi care nu contravin scopului A.Ch.Covasna precum şi prevederile statutare ale A.Ch.R. şi F.C.I., precum şi legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL III. MEMBRII ASOCIAŢIEI

Art.7. Calitatea de Membru Asociat al A.Ch.Covasna poate fi dobândită de orice persoană fizică sau juridică care aderă la A.Ch.R.Covasna, îi recunoaşte şi se angajează să-i respecte prevederile statutare şi îşi îndeplineşte întocmai şi la timp obligaţiile asumate.

Art.8. Persoanele care au suferit sancţiuni ce au condus la excluderea sau suspendarea din partea oricăror Asociaţii teritoriale similare, A.Ch.R. sau F.C.I., precum şi persoanele ce au suferit condamnări definitive sau se află în urmărire penală pe delicte derivate din legislaţia de protecţie a animalelor, nu pot deveni membrii ai A.Ch.Covasna.

Art.9. (1) Calitatea de membru activ se dobândeşte printr-o cerere de aderare ce va fi validată de Consiliul Director, după achitarea taxei de înscriere şi a cotizaţiei pe anul în curs;
(2) Calitatea de membru este asimilată şi recunoscută ca atare membrilor cu cotizaţia plătită la zi, achitată pană la data de 01.03. a anului în curs;
(3) Calitatea de membru fondator al A.Ch.Covasna se păstrează întocmai.

Art.10. A.Ch.Covasna se compune din următoarele categorii de membrii:

a) Membrii Fondatori-sunt cei care au decis constituirea A.Ch.Covasna şi şi-au asumat astfel paternitatea iniţiativei, contribuind moral şi material la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului social şi de notorietate;

b) Membrii Activi-sunt acele persoane fizice sau juridice care consimt să se asocieze ulterior fondării A.Ch.Covasna contribuind moral şi material la completarea patrimoniului asociaţiei şi care , prin activitatea lor sprijină în realizarea obiectivelor statutare a acesteia, îndeplinesc condiţiile prevăzute statutar îşi respectă obligaţiile asumate ca urmare a aderării la A.Ch.Covasna, beneficiind de toate drepturile prevăzute prin prezentul Statut;

c) Membrii de Onoare-sunt persoane fizice şi/sau persoane juridice care, prin activitatea lor, sprijină în mod constant şi substanţial demersurile asumate de A.Ch.Covasna şi se implică activ în atingerea scopurilor;

d) Membrii Simpatizanţi-sunt acele persoane fizice sau juridice care aderă la scopul asociaţiei şi acordă sprijin regulat, material şi moral în vederea realizării acopurilor acesteia.

e) Membrii Susţinători-sunt acele persoane fizice sau juridice care înţeleg să sprijine punctual, material, logistic sau funcţional A.Ch.Covasna în atinderea unor obiective specifice;

Contribuţiile membrilor A.Ch.Covasna la realizarea scopului şi obiectivelor acesteia în sprijin financiar, material, moral şi activităţi voluntare în cadrul programelor, acţiunilor şi proiectelor iniţiate de acesta.

Art.11. Membrii Activi

(1) Pentru a fi membru activ, o persoană fizică sau juridică pe langă prevederile menţionate la art.7, trebuie să întrunească cumulativ, următoarele condiţii:

a) să aibă cel puţin un exemplar canin;

b) să aibă o vechime de minim 1 an;

c) să aibă capacitatea de exerciţiu deplină;

(2) Calitatea de membru se dobândeşte în condiţiile art.9 alin.1 prin completarea formularului tipizat dedicat conform procedurii de mai jos.

Art.12 .În acest sens, solicitantul depune la sediul asociaţiei, personal, prin mandatar cu procură autentică specială sau prin scrisoare recomandată de primire, un formular tipizat prin care solicită să devină asociat cu drept de vot în cadrul asociaţiei.

(1) Consiliul director analizează cererea în următoarele şedinţe ale acestuia;

(2) Consiliul director decide favorabil asupra cererii, prin rezoluţie scrisă aplicată pe aceasta, semnată de către toţi membrii consiliului.

(3) Decizia consiliului director materializată în rezoluţie nu va motivată şi nu se comunică solicitantului.

(4) În cazul admiterii cererii sale, în termen de 30 (treizeci) de zile de la data depunerii cererii, solicitantul este convocat la sediul asociaţiei, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pentru a-i fi înmânat carnetul de membru şi calendarul competiţional.

(5) Solicitantul care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre condiţiile menţionate la art.11 poate deveni asociat simpatizant, fără drept de vot, în situaţia în care răspunde convocării înaintate în acest sens de către consiliul director în termenul şi prin modalitatea prevăzute la alin.(4), prezentându-se la sediul asociaţiei în termenul fixat în convocator.

(6) În situaţia în care solicitantul admis potrivit dispoziţiilor alineatelor (4) şi nu se prezintă personal sau prin mandatar cu împuternicire simplă, la sediul asociaţiei în termenul fixat prin convocator sau nu anunţă asociaţia, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, despre imposibilitatea sa de a se prezenta la sediu, se consideră că a renunţat la cererea sa, astfel se consideră respinsă fără a fi nevoie de aplicarea unei rezoluţii, motivarea, semnarea şi comunicarea acesteia de asemenea se consideră respinsă şi în situaţia în care solicitantul nu este convocat la sediul asociaţiei, prin scrisoare recomandată simplă, în termen de 30 (treizeci) de zile de la data depunerii cererii.

(7) Asupra deciziei de respingere a cererii, consiliul director şi/sau adunarea generală a asociaţilor poate reveni prin convocarea solicitantului oricând după termenul prevăzut în alineatul precedent, aplicându-se în mod corespunzător dispoziţiile alineatului 1.

(8) În situaţia respingerii cererii în oricare dintre situaţiile menţionate mai sus, taxa de înscriere nu se returnează, iar cotizaţia pe anul în curs se restituie numai la cererea scrisă a solicitantului, depusă la sediul asociaţiei personal, prin mandatar cu procură autentică specială sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Art.13 - Membrii de Onoare

(1) Pentru a fi membru de onoare, o persoană fizică trebuie să întrunească următoarele condiţii:

a) să fi adus servicii Asociaţiei sau să se fi remarcat în activitatea de creştere şi popularizare a raselor canine;

b) să fie acceptată de Consiliul Director.

Consiliul Director poate desemna şi un preşedinte de onoare.

(2) Titlul de Membru de Onoare, se dobândeşte în baza unei propuneri însoţită de o justificare venită din partea unui membru activ, ce va fi validată de unanimitatea Consiliului Director, existând în prealabil acceptul scris din partea membrului propus.Orice abţinere sau vot negativ din partea unui membru al Consiliului Director se va justifica în mod obligatoriu obiectiv, fiind luate în considerare doar aspecte ce contravin prevederilor statutare.

Art.14.Membrii Simpatizanţi

(1) Membrii simpatizanţi sunt acele persoane (inclusiv minori), ce consimt a se implica în activităţiile A.Ch.Covasna, fără însă a deține în mod obligatoriu un câine.

(2) Membrii simpatizanţi vor beneficia de o reducere de 20% din cuantumul taxei de înscriere şi a cotizaţiei anuale.

(3) Membrii simpatizanţi beneficiază de servicii technice de specialitate ale A.Ch.Covasna.

(4) Pentru a fi membru simpatizant o persoană fizică sau juridică trebuie să aibă capacitate de exercițiu deplină sau să existe acordul persoanelor în drept să încheie acte în numele minorului ori să- i le încuviinţeze.Calitatea de Membru simpatizant se dobândeşte prin completarea formularului tipizat dedicat.

Art.15.Membrii Susţinători

(1) Calitatea de Membru susţinător este dobândită din oficiu de orice persoană fizică sau juridică, pentru anul în curs, la propunerea unui membru al Consiliului Director, fiind validată de majoritatea membrilor Consiliului Director.Orice abţinere sau vot negativ din partea unui membru al Consiliului Director se va justifica în mod obligatoriu, fiind luate în considerare doar aspecte ce contravin prevederilor statutare.

CAPITOLUL IV DREPTURI SI OBLIGATII

(1) Membrii au urmatoarele drepturi:

a) să participe în condiţiile specifice impuse la programele derulate de A.C.H.Covasna:expoziţii,conferinţe,seminarii,cursuri de dresaj sau training,examene de lucru,etc.

b) să fie aleşi şi sa aiba dreptul de alege organele de conducere,coordonare şi control ai Asociaţiei

c) şă îşi exprime prin vot opţiunea faţa de proiectele de hotârări ale Adunarii Generale

d) să fie informaţi despre orice activitate sau acţiune a A.CH.Covasna la cerere

e) să fie sprijiniţi,consiliaţi si îndrumţi în activitatea chinologica la cerere

f) dreptul de a beneficia de serviciile A.CH.Covasna

g) membrii beneficiează de toate celelalte drepturi prevazute de statut şi reglementări interne

i) să se retragă liber din A.CH.Covasna

(2) Membrii Susţinători şi Membrii Simpatizanti nu se bucara de drepturile prevazute la alin.b,c si g

Membrii au urmatoarele obligaţii:

a) să cunoască si să se conformeze prevederilor Statutului A.Ch.Covasna,a Regulamentelor elaborate,a Hotărârilor Adunării Generale şi ale Consiliului Director,precum şi Statutului şi regulamentelor A.Ch.R şi F.C.I

b) să achite cotizatia anuala conform hotărârii Consiliului Director,de exceptie de la plata cotizatiei anuale beneficiază membrii susţinători şi membri de onoare

c) să participe la gospodarirea şi întreţinerea spaţiilor şi terenurilor amenajate pentru antrenamentul şi dresajul câinilor

d) să nu prezinte acte sau date false privind activitatea sa în domeniul chinologiei

e) să nu aduca prejudicii materiale sau morale A.Ch.Covasna,prin manifestări scrise sau verbale sau de orice natură

f) să respecte regulile de bună conduită în relaţiile pozitive dintre membri

Art.16. Pierderea calităţii de membru

(1) Calitatea de membru se pierde:

a) unilateral din partea membrilor la cererea scrisa a acestora

b) unilateral din partea A.Ch.Covasna prin excludere,în baya unei fundamentări derivate din nerespectarea unor prevederi statutare,în condiţiile prezentului statut si a legii.

c) deces sau pierderea personalitaţii juridice

d) prin depaşirea termenului de plata a cotizaţiei anuale de 30 de zile;decizia de excludere poate fi reconsiderată în baza unei motivări justificate înaintate de Consiliul Director.

(2) Pierdera calitaţi de membru se dispune prin hotărârea a Consiliului Director ca sancţiune pentru abaterile disciplinare şi neindeplinirea obligaţilor asumate prin semnarea cererii de adeziune sâvărsite de un membru.

Art.17 Abateri disciplinare. Sancţiuni ale membrilor

Deciziile şi hotârările luate in vederea sancţionării unor membrii sunt luate de Consiliului Director al A.Ch.Covasna, spre validare, deciizile si hotârările validate se transmit A.Ch.R spre cunoştintă-prin adresă oficială ,membrilor A.Ch.Covasna –prin afișarea la sediul A.Ch.Covasna, pe pagina de Internet sau orice alte publicaţii, către membrii în cauza prin adresă scrisă.

Constituie abateri disciplinare:

a) încălcarea prevederilor Statutului, Regulamentului de aplicare, a Hotârarilor Adunarii Generale şi ale Consiliului Director

b) denigrarea activităţii A.Ch.Covasna

c) înterprinderea unor acţiuni ce aduc atingere de orice natura A.Ch.Covasna

d) falsificare actelor de origine sau folosirea unor falsuri cu bunăştiinta sau a orcăror alte date incorecte privind activitatea chinologică

e) deţinerea câinilor in condiţii improprii, abuzarea, maltratarea sau orice alte rele tratamente aplicate acestora, abuzurile de acest gen vor fi documentate, A.Ch.Covasna prin reprezentaţii săi, având obligaţia ca in termenul cel mai scurt cu putinţă sa aducă faptele în cauza autoritaţilor responsabile pentru continuarea unor eventuale măsuri legale

f) întocmirea de documente chinologice de către oricine care nu au calitatea conform statutului şi a legii aplicabile, documentele întocmite in aceste condiţii sunt nule de drept

(2)Sancţiunile ce pot fi aplicate membrilor A.Ch.Covasna de către Consiliul Director sunt: avertismentul, suspendarea unor servicii către membrii A.Ch.Covasna pe o perioada determinata (1 lună,6 luni,1 an, ş.a.m.d.) sau definitivă, de asemena se poate aplica suspendarea calităţii de membru activ al A.Ch.Covasna pentru o anumită perioadă, excluderea din A.Ch.Covasna, sau excluderea temporară la activităţi sau acţiuni.

(3) În cazul in care un membru al Consiliului Director absentează nejustificat la 3 întruniri consecutive sau are o activitate nemulţumitoare, Presedintele poate propune suspendarea acestuia din funcţie.

Propunerea, însoţita de justificarea scrisa, va fi validată prin votul majotităţii simple a Consiliului Director.Decizia va fi adusă la cunoştinţa membrului în cauza prin scrisoare recomandată, respectiv membrilor A.Ch.Covasna prin afişare în cadrul sediului si pe pagina de Internet, rescpectiv A.Ch.R spre cunoştinţă.Daca un loc în Consiliul devine vacant, prin demisie sau suspendare sau excludere, în intervalul dintre 2 adunari generale anuale, Consiliul poate decide ocuparea lui.Cooptarea unei noi persoane trebuie ratificată de adunarea generală urmatoare.Mandatul persoanei cooptate nu poate depasi mandatul persoanei înlociute.

CAPITOLUL V RESURSE PATRIMONIALE

Resursele financiare se compun din:

a) tariful de înscriere si cotizaţiile membrilor, cuantumul cotizaţiei este stabilit prin hotârărea anuală de către Consiliul Director

b) dobănzile şi dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile

c) dividentele societaţilor comerciale înfinţate

d) venituri realizate din activitaţi economice directe

e) donaţii, contribuiţii, sponsorizări si legate

f) resurse obţinute din bugetul de stat şi/sau bugetele locale

g) accesarea unor instrumente financiare prin intermediul unor proiecte sau programe din fonduri nerambursabile

h) tarife din organizarea unor manifestări chinologice

i) alte venituri prevăzute de lege

Resursele financiare ale asociaţiei pot fi folosite doar pentru activitatea specifică asociaţiei circumscrisă domeniului chinologic.Din contul bancar al asociaţiei banii vor putea fii folosiți doar cu 2 semnaturi.

Activitaţi economice

1. Asociaţia poate înfiinţa societaţi comerciale.Dividentele obţinute,daca nu se reinvestesc in aceleași societaţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei.

2.Asociaţia poate desfăşura orice activitaţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în stransă legatură cu scopul principal al acesteia sau servesc atingerii obiectivelor stabilite statutar.

Cotizaţia:

1.Membri de onoare susţinatori ai asociaţiei beneficiează de scutirea plăţii cotizaţiei anuale

2.Membri activi si simpatizanţi au obligaţia de a achita o cotizaţie anuală stabilită.Calitatea membru este asigurată pe perioada anului in curs.

CAPITOLUL VI STRUCTURA ORGANIZATORICA

Organele de conducere

Organele de conducere de administrare si control ale ascociaţiei sunt:

a) Adunarea Generală

b) Consiliul Director

Organul de control este Cenzorul

Adunare Generală

Competeţe şi întrunire

1.Adunarea generală este constituită din membrii activi cu o vechime de cel putin 1 an care au achitat cotizaţia la zi în momentul convocării şi nu au nici un fel de debite restante către aceasta.

2.Şedinţele adunării generale sunt ordinare si extraordinare

3.Adunarea generală ordinară se întrunește o data pe an. Până la data de 10 februarie a anului in curs.

4.Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de cate ori este necesar.

Convocare, ordin de zi, vot

(1) Adunarea generală este convocată de Consiliul Director sau la cererea a 50+1% din membrii activii ai A.Ch.Covasna, ce îndeplinesc condiţiile prevăzute mai sus.În cazul convocârii unei sedinţe exteraordinare ordinea de zi trebuie sa conţină probleme menţionate de solicitanţi.

(2) Convocarea se face cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată prin afişarea la sediul Asociaţiei şi pe site-ul acesteia.Convocare va conţine data, ora, locul adunării generale si proiectul ordinii de zi.

(3) La Adunarea Generală poate asista si un delegat A.Ch.R fără drept de vot.El va fi convocat cu cel puţin 15 zile înainte de data şedinţei.

(4) Votul se exercită in mod direct, nemijlocit, personal.Fiecare membru prezent în cadrul Adunarii Generale are dreptul la un vot în condiţiile prevăzute de membri activi.Nu se acceptă procuri notariale sau de orice alt fel, decât în situații excepționale cu acordul prealabil al Consiliului Director.

Art.18-Şedinţa Adunării Generale

(1) Adunarea Generală este condusă de Preşedinte, iar în lipsa acestuia de un alt Membru din Consiliul Director, delegat în scris de Preşedinte în acest sens.

(2) Secretarul Adunarii generale va fi ales de Consiliul Director

(3) Secretarul va întocmi un proces-verbal al fiecarei sedinţe a Adunării Generale în care se vor consemna lista de prezenţă şi discuţiile pe marginea ordinii de zi. Procesul verbal va fi semnat de Preşedinte, secretar şi cel puţin 3 membrii participanţi la Adunarea Generală.

(4) Deciziile Adunării Generale vor fi consemnate într-o Hotărâre / set de Hotărâri ce va / vor fi semnată/e de Președinte, fiind astfel validate.

(5) Hotărâriile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a membrilor cu drept de vot, cu excepția celor care au ca obiect modificarea statutului sau dizolvarea acestuia; pentru aceste hotărâri de majoră importanță este necesar votul a ¾ din membrii prezenți.

(6) Asociații care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii Adunării Generale, sunt interesați personal sau prin soții lor, ascendenții sau descendenții, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare și nici la vot.
În caz contrar vor răspunde în condițiile legii pentru daunele cauzate
A.Ch.Covasna , dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obține majoriatea ceruta.

(7) Hotărârile Adunării Generale, validate de Președinte, vor fi publicate pe site-ul A.Ch.Covasna.

Art. 19 – Competențele Adunării Generale

Atribuțiile Adunării Generale sunt următoarele:

a) alege și revocă membrii Consiliului Director;

b) alege și revocă Comisia de Cenzori după caz;

c) aprobă sau respinge raportul Consiliului Director asupra gestiunii A.Ch.Covasna și raportul Comisiei de Cenzori;

d) votează bugetul de venituri, cheltuieli și bilanțul contabil;

e) hotărește înfințarea de filiale sau sucursale;

f) modifică actul constitutiv și statutul;

g) hotărește dizolvarea și lichidarea A.Ch.Covasna, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

h) propune Regulamente ce vor completa prezentul Statut, ce vor fi adoptate cu majoritate simplă de voturi și validate prin vot unanim de Consiliul Director;

Art. 20 – Cvorumul

Adunarea Generală este valabil constituită în prezența a 50 + 1% din numărul membrilor convocați. În cazul în care nu se întrunește acest număr de membrii, Adunarea Generală se consideră legal constituită în termen de 1 oră de la data și ora înscrisă în convocator, dacă se face dovadă că s-au respectat prevederile statutului în ceea ce privește convocarea. Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a celor prezenți.

Consiliul Director

Art. 21 – Alcătuire

(1) Consiliul Director este alcătuit din 3 Membri. Membrii Consiliului Director sunt propuși în cadrul Adunării Generale, dintre membri activi cu vechime consecutivă de cel puțin 5 ani în cadrul prezenței asociații și să fie posesorul unui afix de crescător F.C.I. , membrii de onoare sau membrii fondatori, fiind votați prin vot deschis de către Adunarea Generală.

(2) Adunarea Generală va alege un Președinte care va propune componența Consiliului Director.

(3) Membrii Consiliului Director vor fi renumerați în condițiile în care bugetul astfel dedicat reprezintă cel puțin 10 % din veniturile A.Ch.Covasna;

Renumerarea se poate face în baza unor indemnizații de ședință sau a unor retribuții, în condițiile legii.

(4) Cheltuielile angajate în numele și interesul A.Ch.Covasna de către Membrii Consiliului Director pot fi decontate în baza delegației conforme și a documentelor justificative, însoțite de un Raport succint de activitate.

Art. 22 – Facultatea Consiliului de a se completa

Dacă un loc în Consiliu devine vacant, prin demisie sau suspendare, în intervalul dintre 2 adunări generale, Consiliul poate decide ocuparea lui. Cooptarea unei noi persoane trebuie ratificată de adunarea generală urmatoare. Mandatul persoanei cooptate nu poate depăși mandatul persoanei înlocuite. În cazul absenței nejustificate a unui membru din Consiliul Director la 3 întruniri consecutive ale Consiliului în timpul aceluiași mandat, acesta va putea fi suspendat din funcție de către Președinte printr-o scrisoare recomandată. Adunarea Generală va hotărâ asupra menținerii în funcție sau nu a membrului respectiv în Consiliu Director, după ascultarea raportului Președintelui și a membrului în cauză.

Art. 23 – Reuniunea și deliberăriile Consiliului Director

(1) Consiliul Director funționează ca organ deliberativ și ia hotărâri cu majoritate simplă de voturi, în prezența a minim 2/3 din membrii săi.

Fiecare membru prezent are dreptul la un vot. Membrii absenți nu pot delega exercitarea votului. În caz de egalitate votul Președintelui este decisiv.

(2) Consiliul Director este convocat de 4 ori pe an în ședința de lucru ordinară, sau în ședința extraordinară ori de câte ori este necesară, la cererea Președintelui sau a 2/3 din numărul membriilor Consiliului Director.

(3) Deliberăriile Consiliului sunt consemnate într-un registru cu file numerotate și ștampilate în prealabil, la finalul fiecărei ședințe, membrii Consiliului Director vor atesta corectitudinea celor consemnate prin semnătură.

(4) Durata mandatului unui membru al Consiliului este de 5 ani.

(5) Consiliul Director deliberează asupra acțiunilor legate de bună funcționare A.Ch.Covasna validând și materializând propunerile, regulamentele sau orice alte demersuri pentru care identifică modalitățile de aplicare, căpătând astfel și o funcțiune de asistare a activității executive a Președintelui.

(6) Pentru a putea fi ales în Consiliu, o persoană trebuie să fie cetățean român, major și membru al A.Ch.Covasna de cel puțin 5 ani consecutiv, să dețină afix de crescător. În Consiliul Director nu pot funcționa rude de gradul întâi.

Art. 24 – Obligațiile Membrilor Consiliului Director

Pe lângă obligațile ce revin Membrilor A.Ch.Covasna, Membrilor Consiliului Director au următoarele obligații specifice :

a) să asigure buna funcționare din toate punctele de vedere ale A.Ch.Covasna

b) să se implice activ și necondiționat în acțiunile îndreptate spre atingerea scopurilor și obiectivelor A.Ch.Covasna

c) să aibă inițiative în măsură a asigura sursele financiare ale A.Ch.Covasna

d) să respecte în mod exemplar documentele cu valoare de normă ale A.Ch.Covasna , A.Ch.R și ale F.C.I.

e) să reprezinte cu onoare A.Ch.Covasna în cadrul manifestăriilor specifice

Art. 25 – Atribuțile Consiliului Director

(1) Consiliul are următoarele atribuții:

a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programului Asociației

b) stabilește expozițiile, competițile și orice alte activități specifice ce urmează a fi organizate de A.Ch.Covasna

c) încheie acte juridice în numele și pe seama A.Ch.Covasna

d) aprobă organigrama și politica de personal A.Ch.Covasna

e) asigură administrarea bunurilor de orice natură ale A.Ch.Covasna

f) stabilește cotizația, taxa de înscriere și orice alte contribuiții practicate în cadrul A.Ch.Covasna

g) acționează în numele A.Ch.Covasna

h) mediază conflictele între membrii A.Ch.Covasna

i) funcționează și ca comisie de etică și disciplină

j) autorizează Președintele să dobândească, să înstrăineze sau să închirieze bunuri necesare funcționării A.Ch.Covasna

k) hotărește schimbarea sediului

l) alte atribuții prevăzute de lege sau statut

m) validează și aplică sancțiunile Comisiei de Cenzori

n) înființează și desființează structuri tehnice specializate (departamente, comisii, grupuri de lucru) și reglementează activitatea acestora

o) ia decizia angajării de personal ce va sigura buna desfășurare a activităților specifice și va fixa cuantumul remunerației

p) adoptă sau aprobă orice alte măsuri necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor Statutului, hotărârilor Adunării Generale sau propriilor hotărâri

q) poate elabora documente ce vor completa și detalia prevederile statutului

r) desemnează comisia de numărare a voturilor, compuse din trei persoane dintre membrii activi prezenți

(2) Alte detalii de funcționare, sau competențe ale Consiliului Director se stabilesc prin regulamente specifice

Art.26 – Președintele și vicepreședinții

(1) Președintele și vicepreședinții aduc la îndeplinire hotărârile Adunării Generale și Consiliului Director, asigurând buna funcționare a Asociației

(2) Președintele are funcția executivă dobândită, reprezentând A.Ch.Covasna în relațiile cu terții și având drept de semnătură, atribuții pe care le poate delega temporar prin mandat scris oricărui membru al A.Ch.Covasna, delegarea se poate realiza parțial sau în totalitate vizând atribuții punctuale, cu titlu permanent sau temporar

(3) Atribuțiile Președintelui sunt:

a) Convocă și conduce ședințele Consiliului Director

b) conduce și reprezintă de drept A.Ch.Covasna

c) alte atribuții stabilite prin statut și regulamente specifice

(4) În caz de demisie sau orice situație suferită de Președinte, decanul de vârsta al vicepreședinților substituie temporar Președintele și convocă în cel mult 30 de zile Consiliul Director pentru a alege un nou președinte. Suspendarea, revocarea sau restrângerea unor drepturi statutare sau delegate anterior Președintelui se poate face doar în baza unei justificări temeinice, ce transpune prevederi statutare, prin votul unanim al Membrilor Consiliului Director.

Art.27 – Secretarul

(1) Secretarul(ii) A.Ch.Covasna ocupă funcții de execuție, putând fi remunerați în funcție de atribuțile, sarcinile și performanțele tecnico – profesionale

(2) Secretarul asigură bună funcționare a A.Ch.Covasna și îndeplinește toate sarcinile care îi sunt postului, în limitele competențelor, posibilităților și aptitudinilor profesionale

(3) La sfârșitul fiecărui an prezintă un raport de activitate Consiliului Director. Cheltuielile angajate în numele și interesul A.Ch.Covasna de către secretar pot fi decontate în baza delegației conforme și a documentelor justificate, însoțit de un raport succint de activitate.

Art.28 – Comisia de Cenzori

(1) Comisia de Cenzori se compune din 3 membrii, daca numarul membrilor depaseste 100, iar sub acest numar va fi doar un cenzor, alesi pe o perioada de 5 ani de catre Adunarea Generala

(2) În realizarea competenței sale Comisia de Cenzori sau cenzorul:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociației

b) întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale

c) membri săi pot participa la ședințele Consiliului Director, ca observatori fără drept de vot

(3) Dacă constată sustrageri sau distrugeri de bunuri sau valori din patrimoniul asociației,ori fapte de natura sa producă consecințe grave acesteia,sesizează si organele de cercetare penala

Art.29 – Toți membrii organelor de conducere și control ce dețin documente cu privirea la A.Ch.Covasna au obligația de a le restitui la terminarea mandatului.

TITLUL VI – DIZOLVARE ȘI LICHIDARE

Art.30 – Asociația se dizolvă:

a) de drept în condițiile legii

b) prin hotărârea judecătoriei sau tribunalului, în condițiile legii

c) prin hotărârea Adunării Generale

Art.31 – În cazul dizolvării asociației prin hotărârea Adunării Generale, în termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, procesul verbal în formă autentică, de depune la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are sediul, pentru a fi înscris în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Adunarea Generală va numi lichidatorii, care își vor îndeplini mandatul sub controlul cenzorului. În cazul dizolvării activului asociației va fi transmis către A.Ch.R.

TITLUL VII – DISPOZIȚII GENERALE

Art.32 – Consiliul Director va elabora regulamente ce vor completa prezentul statut.

Art.33 – Litigiile apărute între asociație și alte persoane fizice sau juridice se rezolvă conform legislației în vigoare.

Se mandatează.Chirovan Ionuț Bogdan născut la data de 01.10.1970 în Mun.Brăila, Jud.Brăila, domiciliat în Mun.Sfântu Gheorghe, Jud.Covasna, str.Muncitorilor nr.32/B, posesor C.I seria K.V. 187819, eliberată de SPCLEP Sf.Gheorghe, să solicite Tribunalului Județean Covasna autorizarea funcționarii asociației și acordarea personalitații juridice conform prevederilor O.G.nr.26/2000, modificată cu O.G.nr.37/2003.

Actul s-a întocmit, la Biroul Notarial, azi data autentificării, într-un exemplar original care rămane în arhiva biroului notarial si 6 (șase) duplicate, din care unul va rămane în arhiva biroului notarial, și 5 (cinci) exemplare duplicat s-au eliberat parților.

Parteneri

Sponsor oficial

Sponsori Covasna Winner 2022

Sponsor Diamant

Sponsor Gold

Asociația Chinologică Covasna
© 2021 Toate drepturile rezervate.

Competiții 2022

Adresă

Str.Sporturilor nr.10, bl.17, sc.B, et.3, ap.13, Sfantu Gheorghe, Judetul Covasna

Telefon

Telefon

Email

Cazare

Date bancare

Asociatia Chinologica COVASNA

CIF 33016968

CONT RON - RO66BTRLRONCRT0243968601

CONT EURO: RO16BTRLEURCRT0243968601

SWIFT: BTRLRO22

Parteneri

Sponsor oficial

Sponsori Covasna Winner 2022

Sponsor Diamant

Sponsor Gold